Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OBRAČUNA AKCIZA
Bojan Lukić[1]

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 657.92:336.226.333(497.11)

Apstrakt

Akcize su poseban oblik poreza na promet i jedan od najznačajnijih poreskih oblika. Akcizama se oporezuju proizvodi sa neelastičnom tražnjom, a poreski obveznici su proizvođači i uvoznici. Poreska osnovica je utvrđena mernom jedinicom (kg, litar i sl.), a iznosi su u apsolutnim vrednostima (npr. 50 din na paklu cigareta). Predstavljaju veoma izdašan fiskalni prihod u Republici Srbiji. Na cenu proizvoda dodaje se iznos akcize, a onda se na taj ukupan iznos obračunava PDV. U radu je prikazan tok razvoja akciza kroz istoriju, zatim poreski obveznici, vrste proizvoda koji se oporezuju, nastanak poreske obaveze, visine akciza za proizvode koji se oporezuju i na kraju način računanja poreske obaveze.

Ključne reči: porezi, akcize, Republika Srbija.


[1Bojan Lukić, Vojska Srbije, Kopnena vojska, telefon: 062/835-31-01, e-mail: lukicbojan1907@gmail.com