Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

RIZIK LIKVIDNOSTI
Anđelko Tadić[1]

Datum dolaska: 24.01.2018.
Datum prihvatanja: 11.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 336.71:658.153
005.334.4:336.71
JEL:G32

Apstrakt

Likvidnost se manifestuje kao sposobnost banke ili preduzeća da izmiruje dospjele krakoročne obaveze, ali i da, posle toga, na raspolaganju ima dovoljno obrtnih sredstava da može nastaviti sa tekućim poslovnim aktivnostima. Rizik likvidnosti spada u grupu vodećih finansijskih rizika u bankarstvu i on je izuzetno važan jer se u savremenim tržišnim ekonomijama likvidnost banke smatra kao jedan od najosnovinijih uslova bankarstva. Banka mora u svakom momentu biti spremna da podmiri sve obaveze prema svojim klijentima i deponentima, i ukoliko to nije sluča, banka se nalazi u problemu. Nelikvidnost banku može dovesti do propasti iz čega proizilazi da je veoma bitno na adekvatan način upravljati rizikom likvidnosti i na taj način nastojati umanjtli njegove negative efekte.

Ključne reči: likvidnost, rizik, banka, poslovanje.


[1Anđelko Tadić, JU Sportsko – turistička organizacija opštine Stanari, 74208 Stanari, Republika Srpska-Bosna i Hercegovina, +387 53 290 742, E-mail: abaa2005@gmail.com