Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

STRUKTURA RASHODA ZA FINANSIRANJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Radan Kostić[1], Milena Knežević[2], Milan Lepojević[3],

Datum dolaska: 24.06.2017.
Datum prihvatanja: 11.07.2017.
Pregledni rad
UDK: 336.14:355.02(497.11)

Apstrakt

Uloga i mesto države i njenih organa i institucija prilikom finansiranja sistema odbrane karakteriše se u kompromisnom rešavanju sukoba: postići definisani cilj uz minimalna finansijska ulaganja. Uzrok takvog nesklada je pre svega u različitim mogućnostima rasta potreba koje zahteva odbrambena funkcija države i njenih ograničenih materijalnih i finansijskih mogućnosti. Međutim, vlada svake države obavezna je da, s jedne strane, razmatra ekonomsku situaciju zemlje, a s druge strane, da omogući stabilan sistem odbrane, efikasno koristeći ograničene resurse.

Ključne reči: budžet, rashodi, finansiranje, odbrana.


[1Docent, dr Radan Kostić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[2Docent, dr Milena Knežević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[3M.A. Milan Lepojević, Uprava za budžet, Ministarstvo odbrane, Ulica Birčaninova br. 5, Beograd, Srbija.