Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

BILANSIRANJE NEKRETNINA KOD BUDŽETA[1]
Marija Lukić[2], Jelena Trandafilović[3]

Datum dolaska: 20.03.2018.
Datum prihvatanja: 28.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 657.922

Apstrakt

U radu se razmatra iskazivanje nekretnina u bilansu stanja, njihovo vrednovanje, knjiženje, isknjižavanje iz poslovnih knjiga u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima. Materijalna imovina, koju čine nekretnine, postrojenja, oprema i razne vrste zaliha predstavljaju kod svih korisnika javnih prihoda najznačajniju kategoriju imovine. Prema međunarodnim računovodstvenim standardima, ona bi trebala da bude iskazana u bilansu stanja po vrednosti koja se zasniva na tržišnim cenama iste ili slične imovine. Zbog toga se imovina povremeno revalorizuje, a na kraju svakog obračunskog perioda se proverava da li knjigovodstvena vrednost odstupa od iznosa koji bi se dobio prodajom. Nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju najznačajniji deo ukupne državne imovine i razlikuju se u bilansu stanja od drugih stavki po visokim vrednostima.

Ključne reči: bilansiranje, nekretnine, budžet.


[1]Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta “Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015.godine” koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19
[2]Marija Lukić, Vojska Srbije, Ulica Gradijska br. 7, Beograd, Srbija
[3]Jelena Trandafilović, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ulica Nemanjina br. 30, Beograd, Srbija.