Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

GEOGRAFSKE I EKONOMSKE PERFORMANSE ORGANSKE POLJOPRIVREDE I TURISTIČKA GASTRONOMIJA U SRBIJI
Jelena Tasić[1]

Datum dolaska: 22.01.2018.
Datum prihvatanja: 15.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 338.48-6:641/642(497.11)
338.439(497.11)
631.147

Apstrakt

Da li zbog izbegavanja pretežno zagađenih poljoprivrednih površina ili zbog postojanja tih površina kao objekta trgovačkog profita u globalnom svetu, još uvek nije razjašnjeno gde su lokacijski najbolji uslovi za razvoj organske poljoprivrede. To se isto događa i na prostoru Srbije, jer se mešaju ekonomske i geografske karakteristike postmodernizma u organskoj poljoporivredi i „neobuzdanog“ liberalnog konzervatizma u ciljevima ekonomskog razvoja.
Na turističkom tržištu Srbije mora da se preciziraju normativi ekonomije životne sredine i normativi ekonomije njene zaštite, kako bi se pravilno identifikovali i ocenili i u uspešne strategije uklopili svi resursi za proizvodnju zdravstveno ispravne hrane i to u organskoj poljoprivredi Srbije.
Rad, zato kao predmet istraživanja stavlja konfrontaciju geografskog i ekonomskog razmeštaja poljoprivrede Uz upotrebu savremenih metoda prirodnih i društvenih humanističkih nauka polazi od sledećih hipoteza:
1. Ako je geografska i ekonomska lokacija organske poljoprivrede integralna, onda njena proizvodnja za turizam mora da postigne koncenzus stejholdera.
2. Ako geografski prostor omogućava ekonomski rast i razvoj onda i on mora da se izučava kao ekonomska kategorija.
Konačno, očekivani rezultati trebalo bi da daju jasnu sliku da li turizam Srbije može da razvija concept bioturističkih bašta.

Ključne reči: biobašta, ekonomski, geografski, organska, poljoprivreda.


[1dr Jelena Tasić, Srednja trgovnisko-ugostiteljska škola TUŠ „Toza Dragović“, Novi Sad