Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE KAO POSLEDICA KAPITALIZMA
Nenad Joldić[1], Srđan Vasiljević[2], Snežana Krstić[3]

Datum dolaska: 22.01.2018.
Datum prihvatanja: 15.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 330.342.14:338.124.4

Apstrakt

Zbog nepostojanja globalnog ekvilibrijuma i regulacije na tržištu kao jednog od osnovnih uzroka nastanka globalnih ekonomskih kriza, poslednjih pola veka svetska tržišta potresaju različite krize i nestabilnosti na tržištima. Tako npr. početkom 90-tih godina prošlog veka na tržištu Japana dolazi do rapidnog rasta cena nekretnina i akcija. U istom vremenu zemlje Severne Evrope (Švedska, Norveška, Finska) takođe doživljavaju rast cena akcija i nekretnina, što na kraju na svim tržištima dovodi do rasprsnuća finansijskog balona.
Postavlja se jedno logično pitanje koje se odnosi na povezanost globalnih ekonomskih kriza. U većini slučajeva ta povezanost se odnosi na napuhivanje finansijskog balona do granica njegove izdržljivosti. Kada se preceni izdržljivost tog finansijskog balona dolazi do njegovog prsnuća. Prsnuće finansijskog balona dovodi iržište u stanje krize i recesije koje svojim instrumentima tim krizama i recesijama daje globalni karakter.

Ključne reči: globalizacija, ekeonomska kriza, kapitalizam.


[1M.A. Nenad Joldić, Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića br. 23a, Banja Luka, Republika Srpska.
[2Srđan Vasiljević, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Master studije Javne finansije, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[3Vanredni profesor, dr Snežana Krstć, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.