Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI MENADŽMENTA
Srđan Novaković[1], Predrag Jovićević[2], Marina Simin[3]

Datum dolaska: 01.03.2018.
Datum prihvatanja: 14.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 005.332:657.6
005.511

Apstrakt

U savremenim uslovima poslovanja sve više pažnje posvećuje se uvođenju interne revizije u našu svakodnevnu praksu i njenom razvoju i usavršavanju. U tom kontekstu, postavlјa se pitanje korespondira li stepen razvoja interne revizije u preduzećima u Republici Srbiji sa dostignutim stepenom razvoja te profesije u zemlјama razvijene tržišne privrede, kao i kakva je uloga interne revizije u funkciji menadžmenta koji upravlјa preduzećem. To pitanje ujedno predstavlјa osnovni problem ovog istraživanja.
Cilј istraživanja je da se teorijski i empirijski obradi veza između interne revizije i menadžmenta preduzeća i istraži stepen razvijenosti interne revizije u preduzećima koja posluju u Republici Srbiji. Empirijsko istraživanje daje odgovore na klјučno pitanja koje je temelј samog istraživanja, a to je: Doprinosi li interna revizija pobolјšanju poslovnog upravlјanja?
Rezultati sprovedenog empirijskog istraživanja upućuju na zaklјučak da interna revizija doprinosi pobolјšanju poslovnog upravlјanja u preduzećima u Republici Srbiji. ali, ukazuju i na spori razvoj interne revizije kao profesije.

Ključne reči: interna revizija, menadžment, poslovno upravljanje, poslovno odlučivanje, istraživanje.


[1Vanredni profesor, dr Srđan Novaković, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Jevrejska 24, Beograd, Srbija, Telefon: +381 69 880 11 39 E-mail: srdjan.novakovic@mef.edu.rs
[2Vanredni profesor, dr Predrag Jovićević, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Jevrejska 24, Beograd, Srbija, Telefon: +381 64 247 41 68 E-mail: predrag.jovicevic@mef.edu.rs
[3dr Marina Jovićević Simin, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci, Republika Srbija, Telefon: +381 21 882 892, E-mail: msimin@mpk.edu.rs