Oditor, Vol. IV, Br. 01/2018

PLANIRANJE I KONTROLA KAO FUNKCIJE MENADŽMENTA PREDUZEĆA
Mihailo Ćurčić[1], Radan Kostić[2], Tanja Arapović[3]

Datum dolaska: 10.02.2018.
Datum prihvatanja: 11.03.2018.
Pregledni rad
UDK: 005.511
005.584.1

Apstrakt

U savremenim uslovima ekspanzije fenomena globalizacije, usled dinamičnih promena tržišta i tržišnih uslova, menadžment preduzeća se susreće sa mnoštvom različitih zahteva u okviru svog poslovanja, gde se težište postavlja na ispunjenju postavljenih ciljeva. To implicira da je neophodno obezbediti nesmetano funkcionisanje planiranja i kontrole, kao glavnih elemenata menadžmenta preduzeća, koji pružaju mogućnost preventivnog delovanja na potencijalne limite u realizaciji ciljeva, ali i rešavanje postojećih problema.

Ključne reči: planiranje, kontrola, menadžment, međuzavisnost, poslovanje.


[1M.A. Mihailo Ćurčić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[2Docent, dr Radan Kostić, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, Beograd, Srbija.
[3Tanja Arapović, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka BiH