Oditor, Vol. IV, Br. 02/2018

BUDŽETSKA PROCEDURA U REPUBLICI SRBIJI – IZRADA, DONOŠENJE I USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
Vladan Vladisavljević[1], Helena Pešić[2]

Datum dolaska: 14.05.2018.
Datum prihvatanja: 09.06.2018.
Stručni rad
UDK: 336.144(497.11)
JEL: H61, H72.

Apstrakt

Budžet je osnovni instrument finansiranja javnih rashoda u svim savremenim državama. U budžetskoj teoriji postoje brojne definicije budžeta, jer se radi o kompleksnoj finansijskoj instituciji, pomoću koje država ostvaruje mnoge ekonomske, inansijske, političke i socijalne ciljeve. Klasično shvatanje budžeta zasniva se na tvrdnji da je budžet akt kojim se predviđaju i odobravaju, unapred i za određeni period vremena, prihodi i rashodi države. Potrebe javnih rashoda se predviđaju u budžetu, po pravilu, pojedinačno i prema nameni. Javni prihodi, odnosno sredstva, predviđaju se po izvorima, a utvrđuje se i visina do koje treba da se prikupe.

Ključne reči: Budžetska procedura, javni rashodi, završni račun.


[1] Vladan Vladisavljević M.A., Student doktorskih studija, Univerzitet odbrane, Pavla Jurišića Šturma br. 1, 11000 Beograd, Srbija, Telefon: +381 63 13 39 317, Email: vlada91@gmail.com
[2] Helena Pešić M.A., Student doktorskih studija, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Pavla Jurišića Šturma br. 33, 11000 Beograd, Srbija