Oditor, Vol. V, Br. 01/2019

PRIMENA METODA OCENE INVESTICIONIH PROJEKATA U JAVNOM SEKTORU1
Ivan Milojević[1], Milan Mihajlović[2]

Datum dolaska: 16.01.2019.
Datum prihvatanja: 12.03.2019.

doi:10.5937/Oditor1901019M
Pregledni rad
UDK:
005.52:[330.322:351 336.13
JEL: D25, G11

Apstrakt

Ulaganje u kapitalne projekte ubrzava razvoj poslovnih subjekata i povećava efektivnost poslovanja. Cilj je uložiti u odgovarajući novo rasta i razvoja uz što manje troškove. Da bi se ulaganje isplatilo, mora se voditi računa o izboru vrste i namene projekta kao i izvora iz koga će biti finansiran.
Razvoj nauke je pratio potrebe poslovanja, ali pošto veza između nauke i prakse treba da je obostrana, poslovni subjekti su praktično realizovali naučna dostignuća i pružali povratnu informaciju nauci. Zahvaljujući ovakvoj vezi, nauka je došla do pokazatelja koji olakšavaju poslovnim subjektima, među kojima su i korisnici budžetskih sredstava, da donose pravilne odluke pri odabiru projekata u koje će ulagati. Pravilan odabir kapitalnih investicija je polazna osnova daljih aktivnosti svakog korisnika budžetskih sredstava, koja treba da pozitivno utiče na ekonomski rast i razvoj, kao i na zadovoljavanje opštih i zajedničkih potreba društva.

Ključne reči: investicije, javni sektor, korisnici budžetskih sredstava, metode ocene investicija.


[1] Ovaj rad je rezultat projekta VA-DH5/17-19
[2] Ivan Milojević, redovni profesor, Vojna akademija, Beograd, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, tel. 0692702697, e-mail: drimilojevic@gmail.com
[3] Milan Mihajlović, docent, Vojna akademija, Beograd, Ulica Pavla Jurišića Šturma br. 33, tel. 064/3021951, e-mail: milan.mih83@gmail.com