Oditor, Vol. V, Br. 01/2019

ZNANJA I KOMPETENCIJE KOJE DONOSI PROFESIONALNO ZVANJE CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA)
Jozefina Beke-Trivunac[1]

Datum dolaska: 12.02.2019.
Datum prihvatanja: 24.03.2019.

doi:10.5937/Oditor1901053B
Izvorni naučni rad
UDK:
331.548
005.94:657.6-051-057.3
JEL: M42

Apstrakt

Profesionalno zvanje Certified Internal Auditor® (CIA®) (Sertifikovani interni revizor), kao globalno priznato zvanje, oličava standarde znanja i kompetencija internih revizora. Široka prihvaćenost ovog zvanja prvenstveno je rezultat visokog kvaliteta nastavnog programa, koji se neprestano usklađuje sa potrebama poslodavaca. Zainteresovanost internih revizora za sticanje ovog profesionalnog zvanja rezultat je njegove opšte priznatosti u međunarodnom okruženju i činjenice da nosioci profesionalnog zvanja CIA imaju zarade koje su veće od zarada drugih internih revizora. U ovom tekstu prikazani su: sadržaj CIA programa, alatke za učenje i drugi resursi, kao i literatura za pripremu CIA ispita. U tekstu se takođe razmatraju usklađenost CIA programa s zahtevima Međunarodnih standarda interne revizije Instituta internih revizora. Osnovni zaključak je da je program za sticanje profesionalnog zvanja CIA® usklađen sa zahtevima koji su utvrđeni Međunarodnim standardima interne revizije i da obezbeđuju sticanje zahtevanih znanja i kompetencija.

Ključne reči: CIA ispit, kompetencije internih revizora, ishodi učenja.


[1] Redovni professor, dr Jozefina Beke-Trivunac, ALFA BK Univerzitet, Palmira Toljatija 3, Beograd, Srbija, Telefon: +381 63 278 095, E adresa: jozefina.beke@live.com