Oditor, Vol. V, Br. 01/2019

PRIMENA AHP METODE U ODREĐIVANJU ZNAČAJA PRIMENE SAVREMENIH BANKARSKIH PROIZVODA NA USPEŠNOST POSLOVANJA BANAKA
Vlado Đurković[1], Miloš Radosavljević[2], Rifat Stanković[3]

Datum dolaska: 22.10.2018.
Datum prihvatanja: 11.03.2019.

doi:10.5937/Oditor1901069D
Pregledni rad
UDK:
005.336:336.717
005.22
JEL: C80, G21

Rezime

Nemoguće je zamisliti savremeno poslovanje bez prisustva banaka i bankarskog tržišta. Kako se broj transakcija kao i učesnika progresivno povećava tako raste i konkurencija izmedju samih banaka. Da bi se banka u surovim uslovima borbe za klijenta izborila za svoj udeo na tržištu i parirala drugim bankama neophodno je da prati trendove koji se pojavljuju u oblasti pružanja bankarskih usluga. Dinamičnost današnjeg poslovanja postavlja izuzetne zahteve pred poslovne subjekte, ali i banke kao njihov oslonac. Jedan od glavnih uslova da se održi korak sa modernim poslovnim kretanjima je uvođenje novih bankarskih proizvoda kao rezultat kontinuiranog rada i praćenja trenutnih potreba korisnika usluga u smislu prioritetnog zadatka za održavanje i unapredjenje poslovanja banke. Na taj način zadržavaju se stari, ali privlače i novi klijenti.

Ključne reči: AHP metod, bankarski proizvod, uspešnost, poslovanje, banka.


[1] Redovni profesor Visoke škole za menadžment i ekonomiju u Kragujevcu, Krađorđeva 52, 34000 Kragujevac, djurkovic.vlado@gmail.com
[2] Jedinica Vojske, Niš, Ulica Jadranska bb, 18000 Niš,e-mail: radosavljevicm93@gmail.com
[3] Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, Jovan Dučića 23a, 78000 Banja Luka, djordjevicdragomir9@gmail.com