Oditor, Vol. V, Br. 01/2019

REVIZIJSKI ASPEKT IZVRŠENJA BUDŽETA
Marija Коvačević[1], Jelena Trandafilović[2], Daut Kalač[3]

Datum dolaska: 23.01.2019.
Datum prihvatanja: 26.03.2019.

doi:10.5937/Oditor1901091K
Pregledni rad
UDK:
336.148 657.631.6
JEL: H61, H68

Rezime

U radu se razmatra procedura izvršenja budžeta gde ono predstavlja najvažniji proces u budžetskom poslovanju. Budžet se i donosi da bi se izvršavao. Prema jednom shvatanju izvršenje budžeta predstavlja trošenje sredstava za određene potrebe i namene, a sa druge strane pored trošenja sredstava obuhvata i naplaćivanje prihoda tokom godine. Time se može reći da izvršenje budžeta obuhvata naplatu prihoda i trošenje sredstava.

Ključne reči: budžet, rashodi, prihodi.


[1] Marija Kovačević, Vojska Srbije, Ulica Gardijska 5, Beograd, e-mail: maja.kadet@gmail.com
[2] Jelena Trandafilović, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Ulica Nemanjina br. 30, Beograd, Srbija, e-mail: jelenatrandafilovic@yahoo.com
[3] Daut Kalač, Univerzitet za poslovne studije, Ulica Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH, e-mail: djordjevicdragomir9@gmail.com