Oditor, Vol. VI, Br. 01/2020

IZAZOVI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA O BIOLOŠKOJ IMOVINI
Bojan Savić[2], Nataša Obradović[3]

Datum prijema: 20.01.2020.
Datum prihvatanja: 18.03.2020.

doi:10.5937/Oditor2001007S

Originalni naučni rad[1] UDK:
657.372.2
631.1:658.14/.15(047.32)(497.11)
JEL: M41, Q12

Uvod

Biološka imovina predstavlja karakterističnu stavku stalne imovine entiteta u domenu agrosektora. Njeno računovodstveno obuhvatanje praćeno je brojnim izazovima, pre svega zbog potrebe odmeravanja fer vrednosti na koju upućuje MRS 41 – Poljoprivreda, ali i zbog činjenice da biološka sredstva mogu biti veoma heterogena u pogledu rase, faze životnog ciklusa, zdravstvenog statusa, produktivnosti i drugo. U cilju sagledavanja i ocene finansijskog izveštavanja o biološkoj imovini u Republici Srbiji sproveli smo pregled finansijskih izveštaja domicilnih entiteta iz domena poljoprivrede i agrobiznisa. Rezultati istraživanja ukazuju na brojna ograničenja kada je reč o finansijskom izveštavanju o biološkoj imovini, koja značajno narušavaju pouzdanost prikazanih finansijskih informacija.

Ključne reči: biološka imovina, vrednovanje, fer vrednost, MSFI, finansijsko izveštavanje.


[1] Rad je sastavni deo istraživanja za projekat III-46001 koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
[2] docent dr Bojan Savić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, Srbija, E-mail: bsavic@agrif.bg.ac.rs
[3] asistent Nataša Obradović, master ekon. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, Zemun, Srbija, E-mail: natasa.obradovic.agrif@gmail.com