Oditor, Vol. V, Br. 02/2019

FISKALNA ODRŽIVOST MAKROEKONOMSKOG SISTEMA ČLANICA EVROPSKE UNIJE
Aleksandar Živković[1], Nemanja Pantić[2], Milovan Rosić[3]

Datum dolaska: 12.05.2019.
Datum prihvatanja: 30.06.2019.

doi: 10.5937/Oditor1902033Z

Originalni naučni rad
UDK: 338.23:336.22(4-672EU)
JEL: H30, H39.

Apstrakt

Savremene države su okarakterisane budžetskim deficitima koji mogu stvoriti značajne probleme ako su prisutni u dugom roku. Težnja ovih država je usmerena ka smanjenju ovih deficita na što je moguće niži nivo ili u krajnjoj instanci na njihovom potpunom eliminisanju. Povećanje javnih rashoda sa jedne strane praćeno snižavanjem fiskalnih prihoda sa druge strane je kao posledicu aktiviralo neke od oblika nefiskalnih resursa. Nezaposlenost je veoma izazovan problem za savremene države, tako da sa aspekta budžetske potrošnje zauzima značajno mesto. Iz tog razloga je nephodno staviti akcenat na politiku podsticanja investicija, što i jeste slučaj u zemljama Evropske unije.

Ključne reči: javni rashodi, javni prihodi, nezaposlenost, investicije, budžetski deficit.


[1] 1Aleksandar Živković, dr, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, bachelor, Kamenička br. 6, Beograd, E-mail aca@ekof.bg.ac.rs
[2] Nemanja Pantić, dr, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Vojvođanska 5A, Vrnjačka Banja, Srbija, +381 36 515 00 24, E-mail: nemanja.pantic@kg.ac.rs
[3] Milovan Rosić, Ministarstvo zdravlja RS, milovan.rosic@gmail.com