Oditor, Vol. V, Br. 02/2019

POSLOVNA ETIKA U FUNKCIJI USPEŠNOG POSLOVANJA SAVREMENIH KOMPANIJA
Slobodan Rakić[1], Vladimir Adamović[2]

Datum dolaska: 12.04.2019.
Datum prihvatanja: 24.06.2019.

doi: 10.5937/Oditor1902043R

Pregledni rad
UDK: 005.32
174-057.16
JEL: M50, M59.

Apstrakt

Sve više savremenika izražava strah da će moralna struktura, koja drži društvo i ljude zajedno, vrlo brzo kolabirati. Moral je sam sebi postao predmet, pa čak i problem. Savremena tržišna ekonomija generiše nezaustavljiv ekonomski rast, ali sa aspekta praktičnih koristi, ne opravdava ekonomske razloge u celini. Izgubila se etička dimenzija moderne ekonomije. Sve glasniji poziv za etikom, nije posledica neuspeha tradicionalnih moralnih sistema, ni trend, već znak aktuelnog vremena koje prisiljava na etičko razmišljanje. Cilj rada nije da ukaže šta je etički, a šta ne, već da pomogne da se lakše postavi za sebe ono što jeste etički, i šta je neetički.

Ključne reči: tržišna ekonomija, moral, etika, poslovna etika, primenjena poslovna etika, integralna poslovna etika.


[1] dr Slobodan Rakić, profesor, E adresa: bob13257@gmail.com
[2] dr Vladimir Adamović, docent, Visoka škola akademskih studija Dositej, Bulevar vojvode Putnika br. 7, Beograd, Srbija, E adresa: vladimiradamovic1974@gmail.com