Oditor, Vol. V, Br. 03/2019

TRŽIŠTE KAPITALA U SRBIJI
Sanja Bakić[1]

Datum dolaska: 06.09.2019.
Datum prihvatanja: 24.10.2019.

doi:10.5937/Oditor1903053B

Pregledni rad
UDK: 336.76(497.11)
JEL: D40, G11

Apstrakt

Tržište kapitala se može definisati kao organizovano spajanje kompanija sa nedostatkom dugoročnih sredstava i kompanija koje imaju višak dugoročnih sredstava i koje žele ista da pozajme uz ostvarivanje zarade. Predmet istraživanja je analiza tržišta kapitala u Srbiji sa ciljem da se na osnovu relevantne literature utvrdi način funkcionisanja istog. Istraživanje je sprovedeno na osnovu metode analize. Rezultati istraživanja ukazuju da iako su donete zakonske regulative, tržište kapitala nije na dovoljno razvijenom nivou. Kako bi se omogućio razvoj tržišta kapitala kako na domaćem, tako na inostranom tržištu neophodno je kontinuirano prilagođavanje izazovima i promenama koji vladaju u svetskim ekonomskim tokovima.

Ključne reči: tržište kapitala, državna regulativa, investicije.


[1] Student doktorskih studija, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, e-mail: sanjab20@hotmail.com