Oditor, Vol. V, Br. 03/2019

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U FUNKCIJI STICANJA KONKURENTSKE PREDNOSTI U BANKARSTVU
Nevena Jolović[1]

Datum dolaska: 14.09.2019.
Datum prihvatanja: 11.10.2019.

doi:10.5937/Oditor1903065J

Pregledni rad
UDK:
005.961:005.81
336.71
JEL: G21, M54, O15

Apstrakt

Epitet klasičnih i dominantnih, a pritom i najzastupljenijih institucija na finansijskom tržištu već vekovima pripada bankama. Kako bi u savremenim uslovima finansijska institucija ovog tipa zadržala ključnu ulogu i izborila se za bolju tržišnu poziciju među jakim konkurentima, neophodno je da svoje poslovanje zasnuje na principima efikasnog upravljanja resursima. Preciznije, brojni autori su stava da je u 21. veku diferenciranje i ostvarivanje konkurentske prednosti banke moguće jedino uz kvalitetne, motivisane i adekvatno organizovane ljudske resurse. Menadžment ljudskih resursa je, stoga, funkcija kojoj ambiciozne banke trebaju posvetiti posebnu pažnju. Cilj istraživanja usmeren je ka isticanju značaja koji menadžment ljudskih resursa može imati u procesu sticanja tržišne konkurentske prednosti banke. Za potrebe izrade rada korišćene su deskriptivna metoda i tehnika analize i sinteze, a vršena je i detaljna analiza sadržaja dostupne domaće/strane literature. Rezultat istraživanja je potvrđen stav da kvalitetno upravljanje ljudskim resursima pozitivno utiče na sticanje konkurentske prednosti banke na tržištu.

Ključne reči: menadžment ljudskih resursa, konkurentska prednost, banke, bankarstvo.


[1] Student, MSc Nevena Jolović, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, E-mail: nevenajolovic@uns.ac.rs