Oditor, Vol. V, Br. 03/2019

EKONOMSKI POKAZATELJI POSLOVANJA I ŽIVOTNI STANDARD STANOVNIŠTVA, KAO POTENCIJALNI FAKTORI, ZA FRANŠIZNE OPERACIJE U SEKTORU USLUGA I TRGOVINE
Anar Hasanov[1]

Datum dolaska: 25.07.2019.
Datum prihvatanja: 20.10.2019.

doi:10.5937/Oditor1903006H

Originalni naučni rad
UDK:
330.552:338.46
330.552:339.1
339.187.44
JEL: M21

Apstrakt

Rad analizira osnovne elemente ekonomske efikasnosti franšiza u oblasti trgovine i usluga u Srbiji. Analizirani su osnovni ekonomski pokazatelji uspešnosti, koji uključuju payback period, an accounting rate of return, net present value, profitability level and break-even analysis. Spoljašnji faktori koji utiču na ukupno poslovanje, posebno izbor lokacija, analiziran je preko uticaja životnog standarda stanovništva. Izračunavnaja i analize urađene su na osnovu bilansnih podataka pojedinih franšiza i statističkih podataka o kretanjima životnog standarda za pojedine gradove i regione u Republici Srbiji.

Broj stanovnika i životni standard pokazao se kao značajan faktor pri poslovnom odlučivanju. Poslovni objekti mogu se opravdano otvoriti na područjima sa prosečnim brojem stanovnika od oko 3,33 % od ukupnog broja stanovnika. U regionima i gradovima sa manjim procentom naseljenosti opravdano je otvarati franšize ukoliko se nalaze na lokacijama sa velikom frekvencijom kao što su auto-putevi i, ili turisitičke destinacije.

Značajno je istaći da je za menadžment pored svih analiziranih pokazatelja veoma važno održavanje standarda koje uključuje prepoznatljiv izgled, ponudu standardnog kvaliteta, dobro obučeno osoblje i sve ostalo što brend nosi sa sobom.

Ključne reči: franšiza, osnovni elementi franšiznih ugovora, ekonomski pokazatelji poslovanja, životni standard stanovništva, regresiona analiza.


[1] dr Anar Hasanov, član IFSPD Balkan Branch Office Representative iz Azerbejdžana, Telefon: +38162648888, e-mail: sandrabogunovic94@gmail.com