Oditor, Vol. VI, Br. 02/2020

ALTERNATIVNI RAČUNOVODSTVENI POSTUPCI, KREATIVNO RAČUNOVODSTVO I LAŽNO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE
Slaviša Đorđević[1], Nebojša Mitić [2]

Datum prijema: 15.01.2020.
Datum prihvatanja: 22.05.2020.

doi: 10.5937/Oditor2002021D
Pregledni rad
UDK:
657.632
658.14/.17
JEL: M49

Rezime

Osnovu za istinito i fer prikazivanje imovinsko-finansijskog i prinosnog položaja privrednih društava predstavljaju zakonski propisi i međunarodna profesionalna računovodstvena regulativa (Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI)). Ipak, postojanje određenih računovodstvenih transakcija za koje u računovodstvu postoje bar dva, a često i više dozvoljenih postupaka stavlja računovođe u poziciju da njihovo subjektivno opredeljivanje za određeni postupak može u manjoj ili većoj meri uticati na visinu periodičnog rezultata.

(Ne)objektivno utvrđeni rezultat privrednog subjekta predstavlja osnovnu informacionu osnovu za njegove najznačajnije stejkholdere (akcionare, menadžere, zaposlene, i sl.). S obzirom na to da postoje različiti ciljevi koje pomenuti stejkholderi žele da zadovolje, ne retko se događa da menadžeri u saradnji sa računovođama pokušavaju da oblikuju finansijske izveštaje u skladu sa svojim ciljevima. Kreativno računovodstvo sa svojim tehnikama ili metodama pomaže menadžerima i računovođama u sastavljanju finansijskih izveštaja koji su obično sačinjeni u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, ali suprotno njenom duhu što za rezultat daje imovinsko-finansijsku i prinosnu poziciju privrednog društva koja u manjoj ili većoj meri odstupa od one koja bi se mogla okarakterisati kao istinita i fer. Iz tog razloga smo se opredelili da našu pažnju posvetimo obrazlaganju suštine kreativnog računovodstva (računovodstvenih smicalica), mogućem uticaju pojedinih tehnika na bilans stanja, bilans uspeha i izveštaj o novčanim tokovima, kao i merama koje mogu pomoći da se njegov uticaj svede na prihvatljivu meru.

Ključne reči: kreativno računovodstvo, alternativni računovodstveni postupci profesionalna računovodstvena regulativa, smicalice, lažno finansijsko izveštavanje.


[1] Profesor strukovnih studija, dr Slaviša M. Đorđević, 018/561-929, drsdj63@gmail.com.
[2] Profesor strukovnih studija, dr Nebojša Mitić, Akademija strukovnih studija Južna Srbija – odsek Blace, Kralja Petra I Karađorđevića, Blace, 027/371-377, nebojsamitic@live.com