Oditor, Vol. VI, Br. 02/2020

POZICIJA BANAKA SA ASPEKTA ANALIZE FINANSIJSKIH POKAZATELJA
Sanja Bakić[1]

Datum prijema: 22.12.2019.
Datum prihvatanja: 22.04.2020.

doi: 10.5937/Oditor2002039B
Originalni naučni rad
UDK:
336.71(497.11)”2014/2016″
JEL: G21

Abstrakt

Likvidnost se može definisati kao sposobnost subjekta da izmiri kratkoročne obaveze po dospeću. Predmet ovog istraživanja je analiza položaja banaka na tržištu novca s ciljem utvrđivanja njihove efikasnosti sa aspekta pokazatelja likvidnosti i pokazatelja ROA i ROE banaka. Istraživanje je sprovedeno na osnovu metode analize i sinteze. Rezultati istraživanja obavljenog na primeru Banka Intese a.d. Beograd i Komercijalne banke a.d. Beograd pokazuje da su banke na kraju 2016. ostvarile pozitivan finansijski rezultat i profitirale, a da je bankarski sektor likvidan i da likvidnost ne predstavlja pretnju za finansijsku stabilnost. Da bi se omogućio održivi razvoj poslovne efikasnosti banaka, potrebno je kontinuirano prilagođavanje bankarskog sektora promenama na tržištu.

Ključne reči: likvidnost, pokazatelji poslovanja, pokazatelji prinosa.


[1] Student doktorskih studija, Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, Segedinski put 9-11, Subotica, Srbija, e-mail: sanja.bakic991@gmail.com