Oditor, Vol. VI, Br. 02/2020

SPECIFIČNOSTI UPRAVLJANJA PORTFOLIJOM INOVACIONIH PROJEKATA
Aleksandar Miletić[1], Petar Belokapić[2], Branko Nešić[3]

Datum prijema: 01.01.2020.
Datum prihvatanja: 21.03.2020.

doi: 10.5937/Oditor2002091M
Pregledni rad
UDK:
005.591.6 339.137

Rezime

U doba turbulentnosti savremenog poslovanja, gde se inovacije pozicioniraju kao ključni faktor kreiranja konkurentske prednosti i resursno-orjentisane strategije, kada u prvi plan dolaze ljudski kapital i intelektualna svojina, upravljanje portfoliom inovacionih projekata postaje moćno oružje, ali samo ako se njime ispravno rukuje. Razlike između klasičnih projekata sa jedne strane i inovacionih projekata sa druge strane, koje karakteriše pre svega izuzetno visok stepen rizika i uticaja ljudskog faktora, tj. kreativnosti, iziskuju komparativnu analizu samih projekata i njihovih portfolia, kako bi se došlo do zaključaka neophodnih za uspešno upravljanje inovacionim portfoliom. Zbog specifičnosti inovacionih projekata i inovacionog portfolia, metode i tehnike koje se koriste u upravljanja portfoliom klasičnih projekata ne garantuju uspešnost ako se primenjuju na portfolio inovacionih projekata. Uočavanja različitosti i osobenosti jednih i drugih predstavlja prvi korak u kreiranju metodologije koja bi dala očekivane rezultate.

Ključne reči: inovacioni projekti, inovacioni portfolio, projektni menadžment, upravljanje portfoliom inovacionih projekata (IPPM).


[1] Asistent, Aleksandar Miletić, M.A. Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojna akademija, Veljka Lučića Kurjaka 33, Beograd, Srbija, Telefon: +381 11 360 32 47/ +381 65 202 94 43, E-mail: aleksa.miletic@yahoo.com
[2] dr Petar Belokapić, vanredni profesor, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
[3] dr Branko Nešić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH