Oditor, Vol. VI, Br. 03/2020

ANALIZA STRUKTURNOG KAPITALA KAO KOMPONENTE INTELEKTUALNOG KAPITALA U IKT PREDUZEĆIMA
Nemanja Lekić[1], Jelena Vapa-Tankosić[2], Jasmina Rajaković-Mijailović[3], Snežana Lekić[4]

doi: 10.5937/Oditor2003033L
Originalni naučni rad
UDK:
005.72:330.14
005.336.4:004
JEL: J24, O34

Rezime

Uspešnost i konkurentnost savremenih kompanija zavisi od njihovog intelektualnog kapitala. Intelektualni kapital predstavlja nematerijalnu imovinu koja se može sagledati kroz tri osnovna podnivoa: ljudski, strukturni i relacioni kapital. Cilj ovog rada je istraživanje strukturnog kapitala i njegovih osnovnih komponenti: sistemi i programi, istraživanje i razvoj i pravo intelektualne svojine. Pilot istraživanje u ovoj oblasti sprovedeno je u periodu jun-avgust 2020. godine. Istraživanje je sprovedeno anonimnim upitnikom na uzorku od 102 ispitanika zaposlenih u kompanijama IKT sektora Republike Srbije. Rezultati su pokazali da su zaposleni u ovom sektoru ocenili sisteme i programe kao najvažniji faktor strukturnog kapitala. Ovi rezultati treba da posluže kao putokaz u upravljanju strukturnim kapitalom u kompanijama IKT sektora kako bi se kreiralo radno okruženje koje doprinosi ukupnom rastu i razvoju kompanije, kako u nacionalnom, tako i međunarodnom okruženju.

Ključne reči: intelektualni kapital, strukturni kapital, IKT sektor.


[1] Asistent Nemanja Lekić, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Kraljice Marije br. 73, 11050 Beograd, R. Srbija, E-mail: nemanja.lekic@bpa.edu.rs
[2] Redovni profesor, dr Jelena Vapa-Tankosić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska ulica br. 2, 21000 Novi Sad, R. Srbija, E-mail: jvapa@gmail.com
[3] Docent, dr Jasmina Rajaković-Mijailović, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Geri Karolja br. 1, 21102 Novi Sad, R. Srbija, E-mail: jasminarajakovic@yahoo.com
[4] Profesor strukovnih studija, dr Snežana Lekić, Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija, Kraljice Marije br. 73, 11050 Beograd, R. Srbija, E-mail: snezana.lekic@bpa.edu.rs