Oditor, Vol. VI, Br. 03/2020

ANALIZA ODRŽIVOSTI, DOMETI I OGRANIČENJA EKONOMSKE POLITIKE EVROPSKE UNIJE
Kristijan Ristić[1], Nataša Marjanović[2], Milosav Miličković[3], Zlatko Kadić[4]

doi: 10.5937/Oditor2003137R
Pregledni rad
UDK:
339.923:061.1EU]:338.22
339.923:061.1EU]:336.02
JEL: G31, H01, H77

Uvod

Velike promene u ekonomskom, tehnološkom i političkom smislu koje su se dogodile u privredama najmoćnijih zemalja uslovljavaju poslovne subjekte da se prilagođavaju novonastaloj situaciji. Uloga države u uslovima novih pravila koja postavlja globalizacija postaje značajnija imajući u vidu neophodnost njegog uključivanja u sve tokove (Bertoldi, 2019).  Kao posledica, nova razvojna ekonomska politika definisana je u skladu sa ograničenjima, koja su postavljena od strane međunarodnih organizacija ili zakonodavnog okvira Evropske unije, koji se odnosi na sve njene članice. Donošenje i realizacija ciljeva ekonomske politike je veoma kompleksan zadatak, koji zahteva preduzimanje velikog broja aktivnosti u različitim oblastima. Veoma je bitna koordinacija i uključivanje velikog broja različitih faktora i optimalno uspostavljanje svih mera ekonomske politike. Ovakva javna politika može da pomogne da se prevaziđu tekući makroekonomski, industrijski i drugi problemi savremenog društva.
Velika složenost i brojni problemi prilikom definisanja politike na nivou EU i država članica, kao i mnoge promene u dužem vremenskom periodu uslovile su poteškoće u vezi sa tim na koji način definisati granice ekonomske politike EU. Način funkcionisanja i intenzitet ekonomske politike veoma mnogo su se promenili za čitav period postojanja EU. Finansijska kriza iz prve dekade XXI veka je otkrila mnoga ograničenja i nedostatke u upravljanju i vođenju finansijskih institucija sa obe strane Atlantika.

Ključne reči: korona virus, pandemija, automobilska industrija, lanac snabdevanja, rizici.


[1] Vanredni profesor dr Kristijan Ristić, Univerzitet Union Nikola Tesla, Poslovni pravni fakultet, Knez Mihajlova 33, Beograd, R. Srbija, Telefon: +381 63 267 127 E-mail: kristijanristic.fpim@yahoo.com
[2] Docent, dr Nataša Marjanović, Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak“ u Beogradu, Zemunski park 2, Beograd, R. Srbija, Telefon: +381 63 333 821 E-mail: natasa.marjanovic@hotmail.com
[3] MA Milisav Miličković doktorand na Univerzitet Union Nikola Tesla, Cara Dušana 62-64. Beograd, R. Srbija, E-mail: milickovicm@gmail.com
[4] MA Zlatko Kadić doktorand na Univerzitet Union Nikola Tesla, Cara Dušana 62-64. Beograd, R. Srbija, E-mail: zlatni.kadic@gmail.com