Oditor, Vol. VI, Br. 03/2020

ULOGA I ZNAČAJ DILERA (PRODAVACA) NA TRŽIŠTU AUTOMOBILA U REPUBLICI SRBIJI
Sanja Jelenković[1], Aleksandar Brzaković[2], Branko Mihailović[3]

doi: 10.5937/Oditor2003007J
Originalni naučni rad
UDK:
339.187:[338.45:629.33(497.11)
347.712

Rezime

Automobili su najsofisticiraniji masovno proizvedeni proizvodi i rezultat su dugogodišnjih istraživanja i razvoja. Zbog takve prirode, tehnološki razvoj automobila je, uopšte, nepredvidlјiv. Čak i kada ispunjavaju očekivanja, prihvaćenost od strane potrošača varira od jednog tržišta do drugog. Tržišta potrošnih dobara se sastoje od kupaca koji žele da troše ili imaju određene koristi od kuplјenog proizvora i koji ne kupuju proizvod u cilјu stvaranja profita, kao glavog cillјa, već radi zadovolјenja sopsvenih potreba. Uloga dilera u automobilskoj industriji ima sve veći značaj na obim proizvodnje tako i na modele automobila. Bez njihovog prisustva postavlјa se pitanje plasmana proizvoda, cene proizvoda kao i marketinških aktivnosti. Strategija samog proizvođača odnosno dilera je od izuzetnog značaja, kako preduzeće stvara vrednost i na koji način ostvaruje konkurentsku prednost dok izvori troškovne prednosti zavise od strukture date industrije. Takođe, od klјučnog značaja za auto industriju je i lanac snabdevanja rezervnim delovima. Cena je strategijska i taktična promenlјiva kojom se utiče na ostvarenje obima prodaje. Cilj rada predstavlja ispitivanje značaja uloge dilera za tržište automobila u Srbiji.

Klјučne reči: automobili, dileri, cena, tržište, potrošač.


[1] Doktorand, Sanja Jelenković, MA, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, sanja.jelenkovic8@gmail.com
[2] Docent, dr Aleksandar Brzaković, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, aleksandar.brzakovic@mef.edu.rs
[3] Vanredni profesor, viši naučni saradnik, dr Branko Mihailović, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, R. Srbija, branko.mihailovic@mef.edu.rs