Oditor, Vol. VI, Br. 03/2020

ZNAČAJ UVAŽAVNJA INTERNE REVIZIJE U SKLOPU DONOŠENJA ODLUKA TOP MENADŽMENTA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA
Miloš Jokić[1]

doi: 10.5937/Oditor2003123J
Pregledni rad
UDK:
005.962.1:657.6-051-057.34
JEL: B26, B21, M49

Rezime

Donošenje upravljačkih odluka top menadžmenta u poljoprivrednom preduzeću treba da se zasniva na validnim informacijama koje su prikupeljene u samom preduzeću. Prikupljanje blagovremenih poslovnih informacija vrše svakodnevno svi sektori preduzeća. Samo unapredjenje sigurnosti prikupljanja informacija i sigurnosti rada svih delova preduzeća je zadatak koji obavljanju obučeni kadrovi interne kontrole i interne revizije u predueću, a koje je imenovao top menadžment. Prilikom redovnog obavljanja poslova interni revizori u svom radu treba da primenjuju procedure i metodologije koje su su usklađene sa Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije. Cilj rada je isticanje značaja primene implementacije usvojene metodologije rada internih revizora u poljoprivrednim preduzećima. Autor ističe da je potrebno u radu interne revizije primeniti standarde koji su u skladu sa najbolјom revizijskom praksom. Doprinos autora studije ogleda su isticanju značaja primene struke interne revizije u redovnom poslovanju poljoprivrednih preduzeća, a što je u skladu sa opštim ciljem unapredjenja redovnog poslovanja.

Ključne reči: poljoprivredno preduzeće, interna revizija, menadžment.


[1] Student doktorskih studija Ekonomskog Fakulteta u Subotici, Segedinski put 9-11 24000 Subotica, R. Srbija, e-mail: milosjokicbl@gmail.com