Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKTA EVAZIJE POREZA PREKO PORESKIH RAJEVA
Dejan Karavelić[1], Vladimir Todorović[2], Kristijan Ristić[3], Danijela Karić[4], Vesna Miletić[5]

Originalni naučni rad
UDK: 336.227.3
336.221.4(4-672EU)
doi: 10.5937/Oditor2103051K
JEL: H26

Rezime

Sagledavanjem najpoznatijih poreskih rajeva današnjice, pažnju usmeravamo na istraživanje kojim će se uvideti stvarni problemi i uticaj poreskih rajeva na evaziju poreza. Za navedeno istraživanje koristićemo komparativnu analizu u kojoj će biti uključen poreski sistem zemalja EU i zemalja poreskih rajeva. U svim modernim državama porez na dohodak građana i porez na dobit predstavljaju jedan od najsigurnijih izvora prihoda državnog budžeta. Najznačajniji direktni porezi su porez na dohodak građana (porez) i porez na dobit (porez na dobit).

Ključne reči: evazija poreza, efekti poreskih rajeva, kompanije.


[1] M.A. Dejan Karavelić, Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, Beograd, Republika Srbija, Email: d.karavell@gmail.com
[2] Docent, dr Vladimir Todorović, Univerzitet MB, Poslovni i pravni fakultet, Knez Mihajlova 33, 11000, Beograd, Republika Srbija, Email: vladimirtodorovic77@yahoo.com
[3] Vanredni profesor dr Kristijan Ristić, Univerzitet MB, Poslovni pravni fakultet, Knez jlova 33, Beograd, R. Srbija, Telefon: +381 63 267 127 E-mail: kristijanristic.fpim@yahoo.com
[4] M.A. Danijela Karić, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Fakultet za poslovne i finansijske studije, Jovana Dučića 23a, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Email: danijela.karic@gmail.com
[5] Prof. dr Vesna Miletić, Fakultet za menadžment Njegoševa 1a, 21205 Sremski Karlovci, Republika Srbija, Email: vmiletic68@gmail.com