Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

ISTRAŽIVANJE PROFESIONALNOG STATUSA MENADŽERA SA ASPEKTA SOCIO-DEMOGRAFSKIH OBELEŽJA
Dušanka Paspalj[1], Pavle Brzaković[2]

Originalni naučni rad
doi: 10.5937/Oditor2103135P
UDK:005-051-057.86:314/316
005.216
JEL: J24, M12

Apstrakt

U savremenim uslovima poslovanja, rast i razvoj organizacija zavisi od sposobnosti njenih menadžera da na adekvatan način koordiniraju aktivnostima zaposlenih. Od menadžera se zahteva da sistematski i permanentno usavršavaju i razvijaju sopstvena znanja, sposobnosti i veštine u skladu sa dinamičnim promenama globalnog organizacionog okruženja. Sve se to reflektuje i na njihov status u organizaciji. Cilj ovog rada je istraživanje međusobne zavisnosti i povezanosti socio-demografskih obeležja menadžera i profesionalnog statusa. Prikupljanje podataka izvršeno je anonimnim anketom na uzorku od 110 menadžera različitih hijerarhijskih nivoa. U analizi podataka korišćena je deskriptivna statistika i faktorska analiza. Dobijeni rezultati pokazali su da praktično iskustvo i porodična situacija predstavljaju dominantne socio-demografske faktore. Samo oni zaposleni koji uspostave balans između profesionalnog i porodičnog života, mogu da se u potpunosti posvete poslu koji obavljaju i na taj način doprinesu unapređenju poslovanja.

Ključne reči: menadžeri, profesionalni status, socio-demografski obeležja, organizacioni ciljevi.


[1] Student doktorskih studija, Dušanka Paspalj, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Jevrejska br. 24/1, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: duskapaspalj@gmail.com
[2] Docent, dr Pavle Brzaković, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu, Jevrejska br. 24/1, 11000 Beograd, Srbija, E-mail: pavle.brzakovic@mef.edu.rs