Oditor, Vol. VII, Br. 03/2021

FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA PREDUZEĆA
Jelena Vapa-Tankosić[1], Marko Ivaniš[2], Dejan Vukosavljević[3]

Originalni naučni rad
UDK: 336.777.7
339.56.055
doi: 10.5937/Oditor2103007V
JEL: F10, G3

Apstrakt

Tehnika forfetinga obuhvata otkup nedospelih dugoročnih spoljnotrgovinskih potraživanja koja ispunjavaju određene uslove u pogledu ročnosti, vrste i dospeća. Na taj način preduzeće ima mogućnost da proda poslovnoj banci ili nekom drugom specijalizovanom finansijskom telu za forfeting svoje spoljnotrgovinsko potraživanje koje nije opterećeno mogućnošću regresnih zahteva drugih lica prema kupcu potraživanja, a koje je obezbeđeno nekim od ugovornih sredstava obezbeđenja. Forfeting transakcijom preduzeće eliminiše moguće gubitke zbog nelikvidnosti, rizike rasta kamatnih stopa u budućnosti, rizike po osnovu fluktuirajućih deviznih kurseva, rizik po osnovu promene boniteta i finansijske pozicije dužnika, eliminiše administrativne probleme i prateće troškove oko naplate potraživanja. Ovaj rad ima za cilj da ukaže na postupak primene tehnike forfetinga i mehanizme eskontne stope u zavisnosti od rizika, perioda otplate, valute i iznosa same transakcije.

Ključne reči: forfeting, otkup potraživanja, finansijsko tržište, eskont.


[1] Redovni profesor dr Jelena Vapa-Tankosić, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska ulica br. 2, 21000 Novi Sad, Srbija, E-mail: jvapa@gmail.com
[2] Redovni profesor dr Marko Ivaniš, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Cvećarska ulica br. 2, 21000 Novi Sad, Srbija, E-mail: drmivanis@gmail.com
[3] Vanredni profesor dr Dejan Vukosavljević, Fakultet za menadžment, Njegoševa br.1a, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, E-mail: vukosavljevic.dejan@gmail.com