Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

MENADŽMENT EPIZODNIH I KONTINUIRANIH PROMENA-PERSPEKTIVA ORGANIZACIONOG PSIHOLOGA
Ana Slavković[1]

Pregledni rad
UDK: 005.591:005.72

Apstrakt

Cilj rada je da razmotrimo odnos između menadžmenta kontinuiranih i epizodnih promena, uslove koji su neophodni za njihovu implementaciju, kao i načine na koje doprinose napretku organizacije. Preduslov za organizacione promene je potreba da se organizacije unaprede do stepena spremnosti za promene, što zahteva ne samo restrukturiranje organizacionih sistema i procesa, već i upravljanje reakcijama zaposlenih, u čemu značajnu ulogu ima organizacioni psiholog. Sa tim ciljem treba formirati organizacionu kulturu koja je fleksibilna i adaptivna, te omogućava lako prihvatanje i epizodnih i kontinuiranih promena. Iako samo epizodne promene mogu da gurnu organizacije u sledeću fazu razvoja, male, kontinuirane promene predstavljaju osnovu za one koje doprinose razvoju organizacije. Da bi opstale u današnjem okruženju koje se brzo menja, organizacije moraju da razviju sposobnost kontinuiranih promena, za šta su neophodne fleksibilne organizacione strukture, kultura i posvećenost zaposlenih kontinuiranom prilagođavanju okruženju i promenama unutar organizacije. Epizodne i kontinuirane promene ne mogu se posmatrati izolovano. Povezivanje obe perspektive pruža potpuniju sliku ovih pojava.

Ključne reči: menadžment, epizodne i kontinuirane organizacione promene, organizacioni razvoj, organizaciona kultura.


[1] Mr Ana Slavković, doktorand, Filozofski fakultet Novi sad, Bulevar Zorana Điđića 2, Republika Srbija, Email: psihologija.ana@gmail.com