Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

UTICAJ HUMANOG KAPITALA NA PRIVREDNI RAZVOJ
Vladimir Đorđević[1], Milica Cvetković[2], Aleksandar Momčilović[3]

Pregledni rad
UDK: 330.341:005.96
JEL: O22

Apstrakt

Rad ima za cilj da kroz analizu humanog razvojnog indeksa (HDI) približi stanje obrazovnih, demografskih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških procesa, koji se međusobno prepliću stavljajući ljudsku individuu u centar svih razvojnih tokova. Saznanja do kojih se došlo ukazuju da obrazovanje predstavlja osnovu humanog razvoja. Prema kriterijumu siromaštva u Republici Srbiji su najugroženije grupe u kojima je nosilac domaćinstva nedovoljno obrazovan, sa nezavršenom osnovnom školom (14%), ili samo sa osnovnim obrazovanjem (20%).
Okosnicu humanog razvoja, čini privredni razvoj koji je pokretač smanjenja siromaštva. Obrazovanje je takođe u korelaciji sa humanim razvojem, stvarajući kvalitetne uslove za život pojedinca ali i društva u celini. Kontinuirano usavršavanje i ulaganje u obrazovanje su bitni faktori humanog i privrednog razvoja. Demografski potencijal kao faktor ekonomskog razvoja u Republici Srbiji u periodu tranzicije ima izraženu populacionu regresiju, što za posledicu ima negativne tendencije za čitavo društvo kako ekonomski, tako populaciono i sociološki.

Ključne reči: humani razvoj, HDI indeks, privredni razvoj, obrazovanje.


[1] Docent dr Vladimir Đorđević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Mitropolita Petra br. 8, Beograd, Republika Srbija, Email: vladadjordjev@yahoo.com
[2] Profesor dr Milica Cvetkovic, Visoka poslovna škola „Prof. dr Radomir Bojkovič“, Topličina br. 12, Kruševac, Srbija, Email: office@indmanager.edu.rs
[3] Master ekon. Aleksandar Momcilović, Centar za permanentno obrazovanje, Strahinjića Bana br. 3, Leskovac, Republika Srbija, Email: permanentnoobrazovanje@gmail.com