Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

POSTOJEĆI USLOVI I MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U SELU KAĆ
Aleksandra Vujko[1], Olgica Zečević Stanojević[2]

Originalni naučni rad
UDK: 338.48-44(497.113-22)
JEL: R58

Sažetak

Rad se bavi ruralnim razvojem i pregledom potencijala za razvoj pre svega lovnog i ribolovnog turizma kao integralnog dela ruralnog turizma u selu Kać. Bogatstvo prirodnih resursa utiče na kontraktivnu zonu regije, a onda se to manifestuje kroz brojne pozitivne aspekte razvoja ruralnih prostora. U radu su predstavljeni rezultati do kojih je došlo putem ankete, a zaključak je da ovo selo poseduje potencijal za razvoj turizma. Međutim, da bi se Kać turistički razvio potreban je kvalitetan marketing i ideje kako bi se privukli posetioci i povećao turistički promet.

Ključne reči: Turizam, razvoj, Kać, selo, marketing.


[1] Vanredni profesor, dr Aleksandra Vujko, Evropski Univerzitet, Fakultet za Evropski biznis i marketing, Vojvode Dobrnjca 15, Beograd, Srbija, E-mail: aleksandravujko@yahoo.com
[2] Redovni professor, dr Olgica Zečević Stanojević, Evropski Univerzitet, Fakultet za Evropski biznis i marketing, Vojvode Dobrnjca 15, Beograd, Srbija, E-mail: olgicazs@gmail.com