Oditor, Vol. VII, Br. S01/2021

NEMATERIJALNO KULTURNO NASLEĐE KAO TURISTIČKI АTRAKTOR – CASE STUDY OF SREMSKA MITROVICA
Tamara Gajić[1], Dragan Vukolić[2], Katarina Stojanović[3]

Originalni naučni rad
UDK: 338.48-6:7/8(497.113)
JEL: Z190,Z320,M31

Apstrakt

Nematerijalno kulturno nasleđe se ispoljava kroz različite običaje, muziku, igru, mitove, priče,duhovne aspekte i vrednosti zajednica i jedan je od glavnih faktora za razvoj turističke destinacije. Zbog velikog interesovanja turista za kulturne vrednosti, autori rada su pristupili istraživanju sve aktuelnije svetske teme a koja se tiče upravo nematerijalnih vrednosti kao atraktora u određenoj destinaciji. Rad se bavi istraživanjem stavova posetilaca o tome da li nematerijalno kulturno nasleđe može da bude atraktor i u kojoj meri, za privlačenje turista u Sremskoj Mitrovici. Korišćen je SPSS programski softver, verzija 23.00, te je predstavljena deskriptivna analiza ajtema kvaliteta. Rezultati pokazuju da je prosečna ocena poznavanja ispitanika o ponudi turističke destinacije na zadovoljavajućem nivou i da većina ispitanika smatra da Sremska Mitrovica ima veliki potencijal kao turistička destinacija u Republici Srbiji. Rezultati takođe pokazuju da je nematerijalno kulturno nasleđe jedan od ključnih motiva ili atraktora u izboru turističke destinacije.

Ključne reči: nematerijalno kulturno nasleđe, turizam, Sremska Mitrovica.


[1] Vanredni profesor, dr Tamara Gajić, Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd Republika Srbija, Univerzitet za poslovne studije, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Banja Luka Republika Srpska – Bosna i Hercegovina, Senior Researcher at the Department of the Tourism and Socio – Cultural Service at the Institute of Sport, Tourism and Service, South Ural State University, Russian Federation, E-mail: tamara.gajic.1977@gmail.com
[2] Asistent, mast. Dragan Vukolić, Univerzitet za poslovne studije, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Jovana Dučića 23a, Banja Luka Republika Srpska – Bosna i Hercegovina, student doktorskih studija Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja Republika Srbija, E-mail: vukolicd@yahoo.com
[3] Docent, dr Katarina Stojanović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vojvođanska 5a, Vrnjačka Banja Republika Srbija i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, E-mail: kina.ep@gmail.com