Oditor, Br. 06/2013

RAZVOJ EKONOMSKE MISLI U SRBIJI
Dalibor Krstić[1]

Pregledni rad:
UDC: 330.1(497.11)
COBISS.SR-ID214279692

Rezime

Po mišljenju mnogih ekonomista, istorijska škola je više socijalna nego što je okrenuta pojedincu. Ona istražuje zajednicu, društvo. Predstavnici ovog pravca polaze od stava da su sva prava koja čovek ima socijalna, a ne prirodna. Država nije nužno zlo, već imperativ napretka i razvitka nacije. Državno uplitanje u privredni ţivot je potrebno samo u onoj meri da bi se izvršile ekonomske i političke reforme i preobražaj društva. Pristalice škole slobodne trgovine nazivaju predstavnike istorijskog pravca „katedarsocijalistima“, jer navodno pokušavaju da sa katedre reše socijalna pitanja. Glavne odlike istorijskog pravca u ekonomiji su: privredu proučava sa istorijskog aspekta traţi veće državno mešanje, pridaje veći značaj praktičnoj strani, centralno mesto daje nacionalnom činiocu u nauci.

Ključne reči: protekcionizam, budžetski deficit, država.


[1]Dalibor Krstić, M.A., Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.