Oditor, Br. 08/2014

PORESKI SISTEM FRANCUSKE REPUBLIKE
Nemanja Smajović[9]

Pregledni rad:
UDC: 336.2(44)
COBISS.SR-ID 214286860

Rezime:

U svim savremenim državama, kao najznačajniji oblik javnih prihoda javljaju se porezi, koji predstavljaju davanje u novcu, koje držva ubira od pojedinca i pravnih lica na osnovu svog finansijskog suvereniteta u cilju pokrivanja javnih potreba, odnosno javnih rashoda i to bez bilo kakve protivnanknade. Osnovna svrha oporezivanja je finansiranje propisanih nadležnosti države i njenih jedinica.
Savremeni poreski sistemi država međusobno se razlikuju, pri čemu su te razlike pre svega uslovljene političkim i privrednim uređenjem. Mesto i uloga pojedinih poreskih oblika razliĉita je u industrijskim zemljama, u odnosu na zemlje u tranziciji. Imajući navedeno u vidu u radu će biti predstavljen poreski sistem Francuske, kao članice Evropske Unije sa najvišim nivoom javne potrošnje u zapadnoj Evropi.

Ključne reči: Francuska Republika, porez, fiskalni sistem.


[9]Nemanja Smajović, student master studija Javne finansije, Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, Srbija.