Oditor, Vol. II, Br. 1/2016

INTERNA KONTROLA I KOMPONENTE INTERNE KONTROLE
Stefan Simijonović[11]

Rad primljen: 17.12.2015.
Rad prihvaćen: 26.02.2016.
Stručni rad:
UDK 005.334:657.633
005.584

Rezime:

Usled veoma dinamičnih promena na tržištima, pogotovo na tržištima kapitala, vlasnicima kapitala i investitorima potrebno je pouzdano i nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima preduzeća koja su predmet njihovog interesovanja. U uslovima koje karakteriše velika unificiranost heterogenih finansijskih izveštaja, menadžment preduzeća traga za načinom bolјeg uspostavlјanja kontrole preduzeća, što predstavlјa dug i kontinuiran proces. Punu podršku u tome pruža mu interna kontrola i interna revizija poslovanja preduzeća.

Ključne reči: menadžment, interna kontrola, interna revizija.


[11]Stefan Simijonović, Master studije Javne finansije, Vojna akademija, Beograd, Srbija, E-mail: simijonovic_s@gmail.com