Knjige

IMG_0002Knjigu Računovodstvo autora prof. dr Ivana Milojevića Centar je publikovao 2010. godine.

Ova knjiga je posvećena osnovama savremenog i tradicionalnog računovodstva kao jednoj od najvažnijih ekonomskih disciplina. Promene koje su svojstvene savremenom društvu iziskuju poznavanje metoda kojima bi se pratile i time stvorili uslovi za mogućnost pravoremenog uticanja na njih.

Autor u ovoj knjizi na potpuno razumljiv način čitaocima omogućuje da spoznaju računovodstvo ne samo kao naučnu discipilnu već i kao metodološki aparat za praćenje stvarnosti koja nas okružuje.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

 

teorija-racunovostva-kao-informacionog-sistema-prva-strana-page-001

U eri informatičkog društva, modeli praćenja ekonomskih pojava sve više dobijaju na značaju. Računovodstvo kao jedan od informacionih sistema, zahteva da bude prepoznat i kao takav definisan. Autori su u ovoj knjizi prikazali osnovne teorijske postavke jednog takvog sistema ostavljajući čitaocima, mogućnost da prepoznaju svoje mesto i ulogu u poslovnom sistemu kao i šansu da se njime koriste. U knjizi su prikazani modeli uspostavljanja računovodstva kao informacionog sistema, njegovi instrumenti kao i sistem funkcionisanja.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

 

 

upravljanje-investicijama-prednja-strana-page-001Cilj autora je upoznavanje čitalaca sa teorijom i praksom investicija radi sticanja osnovih znanja iz oblasti upravljanja investicionim procesom i aktivnostima i ovladavanje osnovnim metodologijama i tehnikama koje se koriste za pripremu i ocenu investicionih projekata. Čitaoci će se upoznati sa pojmom i vrstama investicija, portfolio i kompetitivnom strategijom razvoja preduzeća, osnovnim načelima investicione politike, fazama procesa investiranja, značajem i načinom realizacije predinvesticionih analiza. Naučiće kako se radi analiza razvojnih mogućnosti investitora, koji su koraci u analizi tržišta, aspekti tehnološkog projekta i instalacija i procena potrebnih investicionih sredstava. Steći će praktično primenjiva znanja u oblasti obračuna prihoda investicionog projekta, kao i različitih kategorija rashoda, elementima koji čine terminski plan realizacije investicije, statističkim pokazateljima koji se koriste za ocenu rentailnosti investicionog projekta.

CENA: 1.500,00 dinara

 

marketing-prednja-strana-page-001“Savremeni marketing je komuniciranje i gotovo svako komuniciranje može biti marketing. Oni su nerazdvojivi”. Ovo su reči poznatog profesora Don E. Schultza sa Northwestern University kojim je on prikazao ulogu marketinga danas. Ono što se nekada posmatralo i sprovodilo odvojeno, kao što su oglašavanje, unapređenje prodaje, odnosi s javnošću, lična prodaja, direktni marketing, online marketing, pakovanje proizvoda, cena i uređenost mesta prodaje – danas je deo jedinstvene celine koju nazivamo marketing. Namera udžbenika „Marketing“ je da uvede čitaoce u dinamični, složeni, ali i uzbudljivi svet marketinga. On objašnjava osnovne faze procesa planiranja marketing komuniciranja, ističe značaj kreativnosti u marketingu, govori o glavnim komunikacijskim sredstvima i medijima koje preduzeća mogu koristiti za promociju svojih proizvoda i usluga.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

poslovno-pravo-prednja-strana-page-001Cilj autora je da ovo delo, za razliku od dela u kojima se sreće slična problematika, bude udžbenik prava biznisa u pravom smislu te reči. Naime, tradicionalna prava kao što su trgovačko i privredno pravo polako bivaju prevaziđena usled sve drugačijeg poimanja biznisa, što poslovnom pravu kao pravnoj disciplini koja tek nastaje otvara put i garantuje primenu ne samo u okviru pravnih nauka, već i u okviru ekonomskih i organizacionih nauka, pa čak i u obalasti menadžmenta, međunarodnog poslovanja i turizma. Ovog autora krasi i veliko iskustvo u praktičnom obavljanju poslova iz oblasti pravnih nauka, pa nema sumnje da je autor prilikom pisanja ove knjige uložio svoje neosporno znanje i iskustvo u cilju da čitaocu približi relativno novu pravnu disciplinu koju nazivamo poslovnim pravom, a koja se sve više udaljava od trgovačkog i privrednog prava koje su je iznedrile.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

osnovi-informacionih-sistema-prednja-strana-1Informacioni sistem je sistem u kojem se veze između objekata i veze sistema sa okolinom ostvaruju razmenom informacija. Osnovni zadatak informacionog sistema je prikupljanje, obrada, arhiviranje, analiza i diseminacija informacija. Obrada prikupljenih podataka u informacije, radi njihove transformacije u znanje za specifičnu (poslovnu) namenu. Kroz izučavanje ove knjige studenti i interesenti za ovu oblast će moći kroz V glava da nauče sve što je potrebno o hardveru, sistemskom i aplikativnom softveru, bazama podataka, računarskim mrežama i telekomunikacijama, kao i informacionim tehnologijama i sistemima.

CENA: 1.500,00 dinara

 

 

statisticko-kvantitativna-analiza-prednja-strana-1Statističko kvantitativna analiza je knjiga namenjena studentima i istraživačima koji žele da se osamostale u svojim istraživanjima, unaprede svoja znanja i steknu nove veštine. Knjiga je fokusirana na dubinsko razumevanje svih koraka u analizi podataka. Knjiga se odnosi na statističke tehnike analize podataka kao što su: deskriptivna statistika, distribucija verovatnoće, statističko zaključivanje, lanci Markova, teorija igara i ostale aktuelne statističke analize.

CENA: 1.700,00 dinara