Brojevi iz 2018. godine

ODITOR0118

oditor-2018-broj-1-1

BILANSIRANJE FINANSIJSKE IMOVINE BUDŽETSKIH KORISNIKA
Stefan Lazić

BILANSIRANJE NEKRETNINA KOD BUDŽETA
Marija Lukić, Jelena Trandafilović

BUDŽETSKI SISTEM I NORMATIVNO UREĐENJE FINANSIRANJA RASHODA ODBRANE
Miloš Miljković, Dalibor Krstić

GEOGRAFSKE I EKONOMSKE PERFORMANSE ORGANSKE POLJOPRIVREDE I TURISTIČKA GASTRONOMIJA U SRBIJI
Jelena Tasić

GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE KAO POSLEDICA KAPITALIZMA
Nenad Jolidić, Srđan Vasiljević, Snežana Krstić

INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI MENADŽMENTA
Srđan Novaković, Predrag Jovićević, Marina Simin

MODELI FINANSIRANJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Radovan Damnjanović, Vladan Vladisavljević, Tanja Arapović

PLANIRANJE I KONTROLA KAO FUNKCIJE MENADŽMENTA PREDUZEĆA
Mihailo Ćurčić, Radan Kostić, Tanja Arapović

PRIMENA STANDARDA U BILANSIRANJU HARTIJA OD VREDNOSTI U JAVNOM SEKTORU
Nikola Vidović, Dragan Duin

RAČUNOVODSTVENE ASOCIJACIJE EVROPSKOG PODRUČJA
Jovan Prelić, Branko Nešić, Tamara Gajić

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT OBRAČUNA AKCIZA
Bojan Lukić

RIZIK LIKVIDNOSTI
Anđelko Tadić

STATISTIČKO IZVEŠTAVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA
Aleksandar Petković

STRATEGIJE SUPROTSTAVLJANJA SVETSKOJ EKONOMSKOJ KRIZI
Jelena Belokapić Čavkunović, Nebojša Dragović, Miloš Stanojević

STRUKTURA RASHODA ZA FINANSIRANJE ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE
Radan Kostić, Milena Knežević, Milan Lepojević

ODITOR 0218

oditor-prednja-strana-1

EKONOMSKI ASPEKTI KATALONSKOG SEPARATIZMA
Rajko Petrović

NASTANAK I RAZVOJ PORESKIH RAJEVA
Stevan Dejović

UTICAJ INVESTICIONOG POTENCIJALA BANAKA NA DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE SISTEMA ODBRANE
Biljana Ivanova, Lidijana Barjaktarović, Ilija Ivanov

ON-LINE FINANSIJSKE TRANSAKCIJE U PLAČANJIMA MALIH VREDNOSTI
Dalibor Krtić, Dragan Vukasović

JAVNI DUG SA ASPEKTA FINANSIRANJA VOJSKE SRBIJE
Miloš Radosavljević

ANALIZA DVOSTRUKOG EKONOMSKOG OPOREZIVANJA I MOGUĆNOST NJEGOVE PRIMENE U FINANSIRANJU BUDŽETA
Miloš Miljković, Aleksandar Savić

VIŠEGODIŠNJI FINANSIJSKI OKVIR EVROPSKE UNIJE 2014-2020. GODINE
Jelena Peković

POJAVNI OBLICI KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA I NAJČEŠĆE MANIPULACIJE U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
Dragan Cvetković, Vinko Bošković

BUDŽETSKA PROCEDURA U REPUBLICI SRBIJI – IZRADA, DONOŠENJE I USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA
Vladan Vladisavljević, Helena Pešić

ULOGA I ZNAČAJ ANTIMONOPOLSKE POLITIKE U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA (revidiran rad)
Milan Mihajlović, Nedžad Imamović, Nebojša Dragović [ eratum rada: povezan članak je “Uloga i značaj antimonoposle politike u savremenim uslovima poslovanja” iz broja II iz 2017. godine]

MATEMATIČKI MODEL ZA ODREĐIVANJE CENE AKCIJA-UKLJUČIVANJE UTICAJA INFLACIJE (revidiran rad)
Radovan Damnjanović [eratum rada: povezan članak je “Matematički model za određivanje cene akcija-uključivanje uticaja inflacije” iz broja II iz 2017. godine]

ELEMENTI MULTIVARIJANTNE ANALIZE KRIMINALITETA NA OSKUDNIM SKUPOVIMA (revidiran rad)
Dejan Jeremić, Ratomir Antonović, Slobodan Stanojević, Tomislav Radović [eratum rada: povezan članak je “Elementi multivarijantne analize kriminaliteta na oskudnim skupovima” iz broja II iz 2017. godine]

INFORMACIONA ANALIZA MATERIJALNOSTI (revidiran rad)
Tihomir Simeunović, Milorad Zekić [eratum rada: povezan članak je “Informaciona analiza materijalnosti” iz broja II iz 2017. godine]

 

ODITOR 0318Oditor prednja strana 032018

BUDUĆI TRENDOVI I PRAVCI RAZVOJA RURALNOG TURIZMA U SRBIJI I SVETU
Jelena Tasić

ANALIZA SISTEMA LEGALIZACIJE MARIHUANE I PROJEKAT REŠENJA SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE
Nemanja Stojčić

VaR ANALIZA U CILJU IDENTIFIKOVANJA FINANSIJSKIH RIZIKA
Branislav Obradović, Bernardo Aureo, Miloš Miljković

PRIMENA BULOVE ALGEBRE U REŠAVANJU RADNO-PRAVNOG STATUSA PENZIONISANIH UNIVRZITETSKIH NASTAVNIKA
Ivan Milojević

ODREĐENI INTEGRAL U EKONOMSKIH FUNKCIJAMA
Radovan Damnjanović, Vlado Đurković, Miloš Miljković

ULOGA FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U SAVREMENOJ PRIVREDI
Rifat Stanković, Daut Kalač, Milovan Rosić

OBLICI NADZORA NAD JAVNIM RASHODIMA
Bratislav Stanković, Radovan Damnjanović, Milenko Popović

ULOGA KNJIGOVODSTVENE DOKUMENTACIJE U RAČUNOVODSTVENOM INFORMACIONOM SISTEMU
Aleksandar Savić, Miloš Miljković, Tamara Damnjanović

PRAVNO ISTORIJSKA DIMENZIJA DRUŠTVENIH NAUKA
Mirjana Zorić, Valentina Jovanović

PRIKAZ MONOGRAFIJE TEORIJA DRŽAVNE REVIZIJE
Božidar Raičević