Brojevi iz 2012. godine

ODITOR 0312

IMG_0013

POJAM REGIONALNE DRŽAVE
prof. dr Milica Župljanić

NASTANAK JAVNOG DUGA I DRŽAVNOG DEFICITA U SRBIJI – istorijski aspekt
doc. dr Slobodan Andžić, doc. dr Snežana Krstić

NARODNA BANKA I JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE
dr Millisav Terzić

KOMPARATIVNI PRIKAZ RAZLIČITIH KONCEPCIJA PLANIRANJA I PRIPREME BUDŽETA
dr Radovan Damnjanović, MSc Milan Mihajlović